VISHNOI, B. N., A. NAGAR, and K. SHARMA. “Jaisalmer Kshetra Me Samvahani Meghon Ki Radar Pratidwaniyon Ka Addhyayan”. MAUSAM, vol. 63, no. 3, July 2012, pp. 489-98, doi:10.54302/mausam.v63i3.5863.