Mohapatra, M. ., A. . Chauhan, A. Varshney, S. Gurjar, M. Bushair, M. . Sharma, R. Jenamani, K. . Srivastava, P. . Guhathakurta, R. . Chattopadhyay, M. . Yadav, R. . Sharma, A. Mitra, A. . KumarDas, S. . Nath, N. . Kumar, S. . Senroy, T. Arulalan, A. . Bharadwaj, D. Pattanaik, B. Yadav, R. . Saxena, A. . KumarDas, A. . Raja, B. Hemlata, K. Arun, S. Nitha, A. . KSingh, S. . Katiyar, K. . Mishra, S. . PratapSingh, S. . Mishra, A. . Srivastava, B. Geetha, M. Rahul, K. Nagaratna, H. Biswas, M. . Mohanty, R. Thapliyal, S. . Singh, S. . Singh, S. . Lotus, S. . KumarSharma, V. Mini, S. . Das, G. Das, A. . Anand, and G. . KVani. “Short to Medium Range Impact Based Forecasting of Heavy Rainfall in India”. MAUSAM, vol. 74, no. 2, Mar. 2023, pp. 311-44, doi:10.54302/mausam.v74i2.6180.