1.
VISHNOI BN, NAGAR A, SHARMA K. Jaisalmer kshetra me samvahani meghon ki radar pratidwaniyon ka addhyayan. MAUSAM [Internet]. 2012Jul.1 [cited 2023Nov.28];63(3):489-98. Available from: https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/article/view/5863